ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

อภิรดี จีนคร้าม ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553
2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง