ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สุวรรณี เครือพึ่ง ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อ.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง