ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สุธาสินี ยันตรวัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง