ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สายชล เพียรผดุงพร ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก Doctor - Doctor of Education in TESOL University of Wollongong 2560
2 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
3 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง