ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สมชาย เมืองมูล ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2551
2 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัญฑิต ค.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมมการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย 2546©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง