ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
2 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.บ นิเทศศาสตร์การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546
3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง