ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

บุษราคัม อินทสุก ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2564
2 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544
3 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง