การบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) หัวข้อ "การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ" (ดาวน์โหลด Slide Power Point การนำเสนอ)


 ประกาศสำหรับนักวิจัย 


1. ผลการพิจารณาบทความจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ ปรับแก้บทความตามคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะส่งให้ทาง e-mail ภายใน วันที่ 5 มิถุนายน 2562
3. ระหว่างวันที่ 5-22 มิถุนายน 2562 นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ทำการเข้าระบบที่เมนู นักวิจัยเข้าสู่ระบบ เพื่อคลิ๊กยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 หากไม่ทำการยืนยันจะถือว่านักวิจัยสละสิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะส่งบทความฉบับแก้ไขแล้วก็ตาม
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งบทความฉบับแก้ไขโดยใช้ Template ของการประชุมที่ให้ไว้ในเมนูดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โดยส่งกลับเข้าระบบโดยคลิกที่เมนู นักวิจัยเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562
5. คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน จะประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
6. นักวิจัยจัดเตรียม Power point สำหรับการนำเสนอแบบบรรยาย และ จัดเตรียม Poster พร้อมขาตั้ง สำหรับการนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดไว้
ดาวน์โหลดที่นี่

7. นักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก แล้วไม่เข้าร่วมนำเสนอในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 จะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding การประชุมวิชาการครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE2019


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก)
ประธานกรรมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ/พิจารณาบทความ ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE2019


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในรูปแบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2562:NACE 2019
"การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ"
Research for Sustainable Wellbeing and Smart Society
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ. อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Expert Speaker
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Oral Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย

Poster Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์
กำหนดการส่งผลงาน
วันที่ รายละเอียด
4 มีนาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนและรับบทความฉบับเต็ม Full Paper ผ่านระบบออนไลน์
30 เมษายน 2562 หมดเขตรับบทความวิจัย
27 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความฉบับเต็ม
เวลา 15.00 น. ผ่านเว็บไซต์ NACE2019
22 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังแก้ไข
25 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และลำดับการนำเสนอ
13 กรกฎาคม 2562 วันจัดการประชุมวิชาการ NACE2019
สาขาที่เปิดรับบทความวิจัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาทุกสาขา และงานวิจัยเชิงพื้นที่
1. สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน (ปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระ)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
3. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
4. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
5. สาขาวิชาจิตวิทยาทางการศึกษา
6. การวิจัยเชิงพื้นที่

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ลงทะเบียนได้ฟรี... ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักการและเหตุผล

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์งานวิจัย และการนำผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง

   ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย" โดยได้ประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ "ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE 2019 การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ" เพื่อสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้นวัตกรรม และมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางการศึกษา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1008
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ it.edulpru@gmail.com
Staff Login
ลิงค์ครุศาสตร์วิจัย 2562 www.edu.lpru.ac.th/nace2019
Copyright 2022 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edu.lpru.ac.th | ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.