EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

ทักษะการคิดสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

สร้างทักษะแห่งอนาคต ด้วย Makerspace/STEAM Design Process

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2562-2564

© 2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง