EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2562-2564

รอบรู้รอบเอว ชุดความรู้การจัดการโรคอ้วนจากงานวิจัย

นวัตกรรม ครูเพาะพันธุ์ปัญญา

สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้

ถ้ำถิ่นเหนือ

วิจัย ใช้จริง : ศาสตร์แห่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กล้าพันธ์ผู้ก้าวพ้น

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

© 2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง