ระบบบันทึกภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อ ของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ.

t

 

ชื่อผู้ใช้

รหัสประจำตัวพนักงาน
รหัสผ่าน

วันเดือนปีเกิด เช่น 01052527