ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

(ภาคเรียนที่ 2/2564)

ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2565 !


กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา

 สำหรับอาจารย์ผู้สอน

วิธีการใช้งาน
1. นักศึกษากรอก "รหัสนักประจำตัวนักศึกษา" เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ
2. พบปัญหาในการใช้งาน แจ้งข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป. อาคาร 52 ชั้น 5 
3. คู่มือการใช้งาน