edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
ดูทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมคณะ
11/05/65 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้...
10/05/65 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยมีนายประพันธ์ รินผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ให้การกล่าวต้อนรับ...
03-06/05/65 โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครูในระดับชั้นปฐมวัย ครูในระดับชั้นประถมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในด้านการจัดการเรียนการสอนและงานประจำ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ...
ดูทั้งหมด
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
ดูทั้งหมด
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

วิดีทัศน์ / เพลง
วิดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง มาร์ชคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เพลง คนบ้านครู
เพลง มาร์ชครุศาสตร์ (บรรเลง)
เพลง คนบ้านครู (บรรเลง)
ดูทั้งหมด
คณะครุศาสตร์ บน Facebook
ดูตารางการขอใช้ซอฟต์แวร์ (สำหรับบุคลากรเท่านั้น !)

แนะนำหนังสือห้องสมุดคณะครุศาสตร์

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2562-2564

รอบรู้รอบเอว ชุดความรู้การจัดการโรคอ้วนจากงานวิจัย

นวัตกรรม ครูเพาะพันธุ์ปัญญา

สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้

ระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  26
  เมื่อวาน
  243
  เดือนนี้
  5,814
  เดือนที่แล้ว
  5,560
  ปีนี้
  26,134
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  177,120
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง